Spelend lid Niet-spelend lid
Senioren € 248,00 € 124,00
Dames € 248,00 € 124,00
Zaal € 115,00
O19 en O18 € 203,00 € 101,50
O17 en O16 € 194,00 € 97,00
O15 en O14 € 187,00 € 93,50
O13 en O12 € 177,00 € 88,50
O11 en O10 € 161,00 € 80,50
O09 en O08 € 151,00 € 75,50
Champions League € 151,00
Kabouters € 74,00
Zambal € 115,00
35+ / 45+ € 86,00
Donateurs € 49,00

Tijdens de Algemene ledenvergadering is tevens besloten om de contributie en de kosten voor het kledingplan (kledingplan alleen voor de jeugdleden) met ingang van het seizoen 2012-2013 te innen middels een automatische incasso. Dit voorkomt achterstanden en extra werkzaamheden voor de ledenadministratie.

Besloten is dat de contributie in 2 termijnen geïncasseerd zal worden:

* De eerste termijn medio augustus (voor jeugdleden inclusief 50% van de kosten van het kledingplan)
* De tweede termijn eind januari ( voor jeugdleden inclusief 50% van de kosten van het kledingplan )

Voor het kunnen incasseren is het noodzakelijk dat nieuwe leden het aanmeldingsformulier incl. machtiging incasso invullen en ondertekenen. U kunt het aanmeldingsformulier hier eventueel nog een keer downloaden

Dit formulier vervolgens ingevuld en ondertekend retourneren aan:
T.A.V. VVZ ‘49 Postbus 409 , 3760 AK  SOEST

Scannen en mailen kan ook aan : ledenadministratie@vvz49.nl

Bestaande leden welke nog geen machtiging van incasso hebben afgegeven, en wel via een automatische incasso willen betalen verzoeken wij om het Machtigingsformulier automatische incasso volledig in te vullen en op te sturen naar ledenadministratie@vvz49.nl

Het machtigingsformulier automatische incasso kunt u hieronder downloaden:

Bij niet betaling van de contributie middels incasso zal de contributie in augustus in éen termijn in rekening gebracht worden. Voor jeugdleden is dat inclusief 100% van de kosten van het kledingplan. Het contributiebedrag wordt dan verhoogd met € 10 administratiekosten. De contributie kunt u dan overmaken op rekeningnummer:
NL38 RABO 0140229167
 

Als de contributie niet kan worden geïncasseerd of niet op tijd wordt betaald, kan dat een trainings- en speelverbod tot gevolg hebben. Dit zal via een aanmaningsbrief worden aangekondigd. Leiders en trainers zullen hierover in algemene zin via mail (o.a. via De Knoert) worden geïnformeerd.

Een dergelijk verbod geldt tot het moment dat de verschuldigde contributie is ontvangen.

Lidmaatschap opzeggen

Ingaande aan het einde van het lopende voetbaljaar. Beëindiging van het lidmaatschap is, behoudens bijzondere gevallen, alleen schriftelijk mogelijk 1 maand voorafgaand aan het eind van het seizoen (is dus voor 31 mei schriftelijk of per mail melden) bij de ledenadministratie van VVZ ’49.

Tussentijdse opzegging

Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk in bijzondere omstandigheden. Wordt het lidmaatschap opgezegd voor 1 januari van een jaar, dan is 50 % van de contributie verschuldigd, bij opzegging na 1 januari is dat 100 %. Reden hiervoor is onder meer dat de vereniging voor alle aangemelde leden de bondscontributie jaarlijks vooraf moet betalen aan de KNVB.